Baptista Nők Világimanapja – 2011. november 7.

Lépésben a Lélekkel – szívesség által

Az idei imanapi programot a Karib-térségi Baptista Nőszövetség állította össze. Folytatjuk a tavalyi témát, Lépésben a Lélekkel – a Gal 5,25 vers alapján: „Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint”. Ebben az évben a szívességgel foglalkozunk, ami a Szentlélek gyümölcse.
Az elmúlt években a Karib-szigeteket számos természeti csapás sújtotta, hurrikánok és a haiti földrengés, melyek miatt ezreket érte trauma és gyász,  elvesztették otthonukat, vagy árván maradtak. A különféle katasztrófákban van egy közös vonás: a nők és gyermekek szenvedtek a leginkább miattuk.
A tavalyi imanapi programban a szívességet az Ef 4,32 vers alapján tárgyaltuk: Jó lelkület mások irányába. Nem hiányzik a meggyőződés az életéből, de békességes a jelleme. Kész a mások szükségeit a sajátja elé állítani. Szeretetet mutat az apró cselekedetekben és a megértés egyszerű szavaiban.
Érvényes ez rád is? Hogyan javíthatsz szívességgel a körülötted élők helyzetén? Ezen a napon figyeljünk Isten igéjére, imádkozzunk együtt, és tanuljuk a karibi nőtestvéreinktől lépésben a Lélekkel a szívességet.

Patsy Davis, a Baptista Világszövetség női osztályának ügyvezető igazgatója

———————————
Az imanapai adományainkkal az idén különösen a karib-térségi testvéreinket segítjük:
– tanfolyamok a haiti földrengésben károsult nőknek, amelyek segítik őket a gazdasági helyreállásban
– mezőgazdasági tanfolyamok jamaicai szegénycsaládoknak
———————————

Kedves nőtestvérek,
Hatalmas öröm, de ugyanakkor megalázkodásra késztet, hogy megszólíthatlak benneteket egy ilyen fontos napon. Gyermekkoromban gyakran részt vettem  édesanyámmal együtt a baptista női imanapon. Mindig úgy éreztem, hogy ez az imanap több mint egy szokásos női összejövetel.
Rohanó társadalmunkban mintha az imádság a szokványos cselekedeteinken kívül állana. Elfogadtuk a gondolatot, hogy sokkal fontosabb „tenni dolgokat” mint imádkozni. Úgy véljük, az imádság csak azokra a pillanatokra való, amikor nincs más tennivalónk. Éppen ezért olyan fontos ez az imanap. November első hétfői napján, a baptista nőtestvérek az egész világon mindent félreteszünk, kitárjuk kezeinket a menny felé, és elmondjuk, hogy Isten nélkül semmit sem tudunk tenni. Imádság által jutunk el Isten szívéhez, de a világ szívéhez is. Imádságban találjuk meg a reménységet, hogy továbbhaladhassunk a gyakori szükségek és nehézségek között.
Legyen ez a nap áldásul a hitközösségünk számára, és az egész világ számára, amint a világ baptista nőtestvérei együtt imádkoznak!

Raquel Contreras, a Baptista Világszövetség női osztályának elnöke

 

 

 

 

A Karib-térségről

A Karib-térségi Baptista Nőszövetség a BVSZ Női Osztályának hetedik kontinentális tagszövetsége. A szövetség 14 szigetet foglal magába a Bermuda-szigetektől északon, egészen a Trinidad- és Tobago-szigetekig délen. Több  faj, népcsoport és kultúra van itt jelen: sokféle nyelvvel, fejlettséggel és földrajzi adottsággal – de összeköt bennünket az Úr Jézus Krisztusban való hitünk. A múltbeli rabszolgaság emléke meghatározó az itt élő népek számára. A Karib-szigetek lakossága kb. 38 millió. Kuba és Haiti a legnagyobb szigetek, mindkettőnek 5 millió feletti lakossága van.
A 2010. január 12-i pusztító földrengésben több mint 300.000 ember halt meg. Dicséretre méltó módon, az egész világról jöttek a segítségünkre. Ezen az imanapon imádkozzunk azokért a haiti testvérekért, akik még szenvednek. Sokan közülük, még mindig ideiglenes menedékszálláson laknak és hiányt szenvednek egészségi ellátásban, élelemben és ivóvízben.
Imádságunkkal segítünk nekik a remény visszanyerésében, a gyógyulásban és megerősödésükben. Használjuk ki az ima erejét az és járjunk közbe az Úrnál a világban jelenlevő súlyos problémákért: szegénység, gazdasági visszaesés, társadalmi egyenlőtlenségek, erőszak, családon belüli erőszak, gyermekek kiszolgáltatottsága, újonnan megjelenő betegségek, természeti katasztrófák, munkanélküliség.
Mint keresztyén nőknek, az egész életünk a Szentlélek uralma alatt kell álljon. A szívesség együttérző szolgálatot jelent, Isten és mások iránti szeretetet. Lépésben a Lélekkel hatást gyakorolhatunk a környezetünkre és az egész világra.

Yvonne Pitter, a Karib-térségi Baptista Nőszövetség elnöke

 

 

 

 

 

Bibliatanulmány

Lépésben a Lélekkel – szívesség által (Gal 5,22-26)

A Szentlélek általi jó tulajdonságok
Ahogyan Pál apostol néhány verssel korábban a gonosz dolgokat sorolja fel – amelyek a test cselekedetei –, itt most a jó tulajdonságokat – a Lélek gyümölcseit – írja le. A szívesség a Szentlélek ötödik gyümölcse.
Mi a szívesség?
– kitartó szeretet, amely ápolja a kapcsolatokat a szükségben való segítség által
– a szív jósága, szolgálatkészség, jóság, nagylelkűség, kedvesség
– az emberek iránti szeretet, vendégszeretet, kedves cselekedetek, segítőkészség, barátság, jóindulat, másokra való gondolás
– cselekedetekben megnyilvánuló jóság, jóindulat, udvariasság
– képesség segíteni azokon, aki kihasználnak bennünket

Amint látható ezekből a meghatározásokból, a szívesség egy nagyon szép, önzetlen tulajdonság, amellyel a Szentlélek felruház bennünket. Nem csupán másokra lesz hatással ez az isteni tulajdonság, de önmagunkra is. Mert sokkal jobban érezzük magunkat, ha megtanuljuk, hogyan bánjunk másokkal több szeretettel és tisztelettel a mindennapi kapcsoltainkban.

1. rész: Ószövetségi nők, akik szívességet gyakoroltak a szükségben
Isten Ruthot és Boázt használta, hogy Naomiról gondoskodjon – Ruth 2,19-23
Az ószövetségi nők a szívességükkel Isten önzetlen szeretetét mutatták be.
Ruth és Orpá, Naomi menyei, moábiak voltak, és szívességgel viszonyultak nemcsak az elhunyt férjük felé, de az anyósuk felé is, miután azok a Moáb mezején kerestek menedéket a júdai éhínség miatt. Az odaszánásuk szeretetről, hűségről, kitartó szívességről tanúskodik, azáltal hogy többet tettek, mint amit mások elvártak tőlük.
Törekednünk kell az ilyen kitartásra és szívességre a személyes kapcsolatainkban és azokon túl is.

Kérdések
1. Boáz szívessége meghaladta a törvény elvárásait? Általában csak azt tesszük, amit elvárnak tőlünk, vagy megtesszük a második mérföldet is, hogy segítsünk valakin a szükségben?
2. Ezek a közönséges hétköznapi emberek miként serkentenek bennünket, hogy mi is kövessük szívességüket, különösen az olyan természeti csapások között, mint a 2010-es haiti földrengés és árvíz?

2. rész: Újszövetségi nők, akiket a szíves cselekedeteikről ismerünk – Dorkász (Apcsel 9,36-43)
Dorkász életét szívesség és jócselekedetek jellemezték. Teljes szívvel szerette Istent, és odaszánta magát a jó cselekedetekre.
Ha az Úr Jézus életét tanulmányozzuk az Újszövetségben, láthatjuk, hogy ő a szívesség megtestesítője volt. Kétségtelenül ő az elsődleges példa számunkra, akinek az életében teljes mértékben működött a Szentléleknek mind a kilenc gyümölcse.
Bibliai szakaszok: Gal 5,22-26; Mt 7,17-20; Ruth 2,19-23; Péld 31,26; 2Kor 6,6; ApCsel 9,36-43,

A tanultak gyakorlása
1. Egy lapra írjunk fel három szívességi cselekedetet, amit megtehetünk egy olyan család felé, akik minden javaikat elveszítették egy nemrégi szerencsétlenségben a környékünkön.
2. Két mondatban mondjuk el a mellettünk ülő személynek, mit jelent számunkra az igazi szívesség.
A szívesség jutalma
„Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved,mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked! A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára! Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél.” (Péld 3,1-4)

Imádkozzunk!

Afrika
– hogy az afrikai nőknek, lányoknak, és általában a fiataloknak minél több lehetőségük legyen tanulni, és ezáltal az életfeltételeik javuljanak
– hogy Krisztus-követő nők vegyenek részt a polgári tevékenységekben, és az Úr félelmében, alázatban dolgozzanak mint szolgáló vezetők
– azokért nőkért, akik részt vesznek az AIDS betegség elleni küzdelemben
– hogy az Afrikai nőtestvérek igyekezzenek segíteni a kiközösített, elutasított embereken
– hogy a fiatalok Krisztus szerinti életet éljenek, mert tőlük függ Afrika jövője
– hogy a keresztyének nők jobban függjenek Jézus Krisztustól, és ne a jósoknál keressék a válaszokat

Ázsia
– az evangélium terjedéséért az ázsiai nők és gyermekek között – hogy a szegények és az erőszak áldozatai jobb életet éljenek
– az Úr óvja meg Ázsia lakosságát a természeti csapásoktól, amelyekben minden évben nagyon sokan meghalnak, vagy elveszítik javaikat
– az ázsiai baptista női tagszövetségekért, vezetőikért és missziójukért
– az Ázsiai Baptista Nőszövetség által 2011-ben szervezett fiatal női vezetői  konferencia résztvevőiért
– a keresztyéneket érintő korlátozások megszűnéséért Ázsia több országában, hogy az evangélium tovább terjedhessen
– az Ázsiai Baptista Nőszövetség vezetőiért

Karib-tengeri szigetek
– az árvíz, földrengések, hurrikánok, viharok és más természeti csapások által sújtott szigetekért
– az utcagyerekekért, elveszett gyerekekért, árvákért és az emberkereskedelem áldozataiért
– a prostitúció és nemi erőszak áldozataiért – nőkért és gyermekekért – és a baptista nőtestvérek bizonyságtételéért feléjük
– a szegénység és munkanélküliség miatt szenvedőkért
– az bántalmazott nőkért és gyermekekért, és azokért akik elkövetik az ilyen bűncselekményeket
– hogy minél többen hitre jussanak és üdvözüljenek, különösképpen a nem hívő férjekért, férfiakért

Európa
– hogy Isten népe álljon ki az emberkereskedelem ellen, és segítsenek az érintettek felszabadításában
– a családokért, ahol fiatalok hirtelen elhunytak
– Európa szegényeiért, hogy békességet és reményt találjanak Jézus Krisztusban
– szellemi ébredésért az európai fiatalok között, hogy sokan megtalálják az Istent és az üdvösség útját
– új fiatal női vezetőkért Európában, és hogy az idősebb nőtestvérek jó lelki anyák legyenek számukra
– ébredésért Európában

Latin-Amerika
– a nőtestvérekért és gyülekezetekért akik részt vesznek a „gyermekek, Latin-Amerika reménysége” projektben
– a gyermekekért és fiatalokért, hogy ez által a projekt által megismerjék az Urat mint megváltójukat
– az óvodáskorú gyermekeknek szánt programért Dél-Amerikában és a program vezetőiért
– a kormányzó politikusokért, hogy olyan törvényeket hozzanak, amelyek védik a gyermekeket és fiatalokat
– a természeti csapásokból felépülő országokért: Chile, El Salvador, Guatemala, és Peru – és az otthonukat vesztett baptista testvéreinkért
– a baptista női csoportokért, akik különféle országokban segítenek a női vezetők képzésében

Észak-Amerika
– a gazdasági bizonytalanságban élőkért, hogy Isten távolítsa el félelemeiket, töltse be szükségeiket, és adja vissza számukra a reményt
– együttérzését, tisztességes bánásmódért és tisztánlátásért a menekültek és bevándorlók megítélésében
– bölcsességért, bátorságért és isteni irányításért a nemzeteink vezetőinek
– hogy, a baptista nőtestvérek a béke és megértés krisztusi követei legyenek a faji, vallási és nemzeti konfliktusok között
– új kezdeményezésekért az erőszak és emberkereskedelem áldozatai – nők és gyermekek – megsegítésére
– a természeti csapások és társadalmi válságok miatt hajléktalanná vált vagy anyagi nehézségekkel küzdőkért

Ausztrália és a csendes-óceáni szigetek
– szorosabb együttműködésért az ausztráliai őshonos női csoportok között
– hogy az Ausztrál Nemzeti Ösztöndíjalapot felhasználják fiatal nők képzésére is
– új tervezetekért a Fidzsi-szigeteken a vidéki baptista nőtestvérek megsegítésére, hogy azután ők is segíthessenek a környezetükben élőkön
– biztonságért, békéért, és egységért a keresztyén csoportok számára, különösen a Pápuában kisebbségben élő keresztyénekért
– békéért és megbékülését a Pápua Új-Guinea háborúban álló törzsei között
– azokért, akik a családon belüli és kívüli erőszak női áldozatai felé szolgálnak Új-Zélandban, Merivale városnegyedben.

Bizonyságtétel

Isten rendkívüli bátorsággal ruház fel minket

Kihomi Ngwemi egy haiti misszionáriusnő. A haiti pusztító földrengés után az áldozatokat látogatta a kórházakban. Ő meséli el testvérnőnk, Dieulitha esetét.
Dieulitha egy a Haiti déli részén élő nő. A földrengés idején ez a ápolókat tanító hölgy elment Miragoane városába néhány árucikket vásárolni eladásra. Miután befejezte a vásárlást, egy szállítójárműre várt, hogy hazatérjen a falujába. Hirtelen a föld hevesen mozogni kezdett, és Dieulitha félholtan a földre esett. A raktár összeomlott és sokan azon nyomban meghaltak. Dieulithát is egy halomra helyezték a többi halottal.
Egy fiatal fiú arra járt és látta, hogy az egyik halott a falujából való tanárnő, Dieulitha volt. Isten a fiúnak rendkívüli bátorságot és erőt adott, hogy felemelje a majdnem halott nőt és elvigye a kórházba. Miután sem a Miragoane-i kórházban sem a Les Cayes-i kórházban nem tudtak segíteni rajta, két hét után egy dominikai kórházban koreai és amerikai orvosok megműtötték. Majd a Haiti Baptista Szövetség kórházába Quartier-Morinba került, ahol sokkal jobb ellátásban részesült.
Dieulitha derékon alul lebénult, de jó lelkiállapotban van. Házas és három gyermeke van: kettő, hat és nyolc évesek. Imádkozzunk a haiti testvérekért és Dieulitháért is, hogy helyreálljon az egészsége.

Dieulitha és Kihomi a kórházban

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

*

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .